02 July, 2014

槟城 - Day3, Part1。

20140503_101934

网上问谷神Kulim有什么好吃的早餐,就找到这里。原来就在大姑家后面。

哟,每样都好吃呢。连咖啡也好喝。

20140503_09535820140503_09542320140503_09582720140503_09583520140503_100041

IMG-20140503-WA00251

 

吃饱饱了过后就带孩子们去搭渡轮啦~

20140503_11462020140503_11463920140503_114649

20140503_11462820140503_11471220140503_11472020140503_11473120140503_11555120140503_115653

20140503_115547

1 comment:

说。。。干吗不说。。。不说白不说。。。